Mba’s bij de invoering van de Omgevingswet. Dat doe je er wel even bij, toch?

Na jaren wachten komt het er toch, de Omgevingswet. Vanaf uiterlijk 1 januari 2024 gaan 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en meer dan 100 Ambtelijke Maatregelen van Bestuur (ook wel ‘besluiten’ genoemd) op in de Omgevingswet. Het doel van de overheid is om met de Omgevingswet, het omgevingsrecht inzichtelijker te maken, ruimte te bieden voor maatwerk, de leefomgeving centraal te stellen en snellere besluitvorming mogelijk te maken.  

Een van de grootste veranderingen is dat de vele regels die er nu zijn, worden samengevoegd tot één wet waar slechts vier besluiten toe behoren: Het besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en Omgevingsbesluit. In deze laatste twee besluiten staan regels voor de (de)centrale overheden met betrekking tot het Omgevingsrecht.

Een grote verandering die uit deze twee besluiten volgt is dat lokale overheden meer vrijheid krijgen in het bepalen van de regels voor onder andere geluid, lucht en geur kwaliteit. Zij moeten hun huidige bestemmingsplannen, visies en andere plannen uitbreiden en omzetten naar een Omgevingsplan, Omgevingsvisie en Waterschapsverordening. Daarin staan per locatie alle lokale regels die moeten zijn opgenomen met betrekking tot de Omgevingswet. Deze regels worden samen met de rijksregels opgenomen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waarin straks voor burgers en bedrijven in één oogopslag duidelijk moet zijn welke regels voor hun gelden.  

Voor Omgevingsdiensten is misschien wel de belangrijkste verandering dat vergunningen straks niet meer afgegeven gaan worden voor een inrichting (bedrijf) als geheel maar per milieubelastende activiteit (mba). Dit geeft duidelijkheid, maar is zeker niet minder werk. Alle vergunningen die voortkomen uit de huidige wetgeving, moeten uiteindelijk omgezet worden naar Omgevingsvergunningen per mba. Iets wat er maar even bijkomt naast de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor brengt de invoering van de Omgevingswet veel werk met zich mee. Daarnaast geldt voor bedrijven dat zij straks per milieubelastende activiteit een Omgevingsvergunning moeten aanvragen wat eveneens meer inspanning vereist. 

Gelukkig hoeft het bevoegd gezag niet bij nul te beginnen als het gaat om het bepalen van welke mba’s bij een inrichting plaatsvinden. Informatie die in de loop der tijd is vergaard, kan hiervoor gebruikt worden. Mits deze ordelijk gebundeld is natuurlijk. Als duidelijk is welke informatie bekend is, kan bepaald worden welke informatie nog opgevraagd en gecontroleerd moet worden. Maar hoe bepaal je dat dan?

De transitie naar de Omgevingswet en mba’s, onze aanpak 

Zoals gezegd maakt de invoering van de Omgevingswet het noodzakelijk om het effect op de leefomgeving van bedrijven te verbijzonderen op het niveau van belastende activiteiten. Waar veel overheidsorganisaties gegevens over bedrijvigheid nu nog op bedrijfsniveau registreren, moet dat in het kader van de Omgevingswet specifieker op niveau van activiteit geregistreerd worden. En juist de verrijking van die informatie (de locatiebestanden) kost veel inspanning en doorlooptijd.

Die uitdaging om de locatiebestanden met milieubelastende inrichtingen aan te vullen met milieubelastende activiteiten (mba’s) ligt bij de uitvoeringsdiensten. Met het omzetten van de inrichtingen naar activiteiten sluit de manier waarop informatie over locaties en inrichtingen geordend en geregistreerd is aan op de toekomstige wet- en regelgeving. AbelTalent kan een groot deel van deze tijdsintensieve opgave uit handen te nemen met software, capaciteit en inhoudelijke kennis. 

Door onze projectmatige aanpak bieden wij begeleiding bij de procesinrichting en ondersteuning bij het aanvullen, vertalen, ordenen en actualiseren van de data.

Met VIA, een slimme software tool, maken we de vertaalslag van inrichting naar activiteit. De tool genereert per inrichting de meest waarschijnlijke combinatie van milieubelastende activiteiten. Aan de hand van de beschikbare informatie over specifieke inrichtingen maken wij zo nauwkeurig mogelijk een inschatting van welke milieubelastende activiteiten daadwerkelijk van toepassing zijn.

We passen de automatisch gegenereerde lijst met activiteiten aan voor elke inrichting. Op die manier wordt overzichtelijk op welke locaties overheden kunnen verwachten wel of geen milieubelastende activiteiten aan te treffen. In de tussentijd wordt het systeem slimmer, accurater en effectiever.

Bij elke activiteit verwijst VIA naar gerelateerde artikelen in de Omgevingswet en het besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze tool helpt om te bepalen welke activiteiten een vergunning of melding behoeven. Zo wordt het voor overheden het makkelijker om inrichtingen te identificeren die prioriteit verdienen op het gebied van toezicht en vergunningverlening. Dit neemt de noodzaak weg om bij elke inrichting op voorhand een tijdrovende en kostbare fysieke controle uit te voeren.  

De young professionals van AbelTalent zijn getraind in de juridische inhoud van de Omgevingswet en het besluit activiteiten leefomgeving. Ze volgen een op maat gemaakt protocol waarbij aan de hand van duidelijke beslisregels de beschikbare informatie volledig en juist geordend wordt. Dat waarborgt de kwaliteit van het werk op een efficiënte en consistente manier.

De voortgang van elk project houden we nauwkeurig bij in logboeken en is inzichtelijk voor de opdrachtgever. Het team wordt aangestuurd door een ervaren projectleider die ook optreedt als contactpersoon voor alle betrokkenen.

Door deze werkzaamheden uit te besteden houd je schaarse capaciteit beschikbaar voor de controle van bijzondere locaties en andere kennisintensieve activiteiten. Zo krijg je hulp om een vloeiende overgang te maken tijdens en na de invoering van de Omgevingswet, zodat al het extra werk dat de Omgevingswet met zich meebrengt er niet ‘maar eventjes naast’ gedaan hoeft te worden. 

Benieuwd naar onze aanpak om locaties naar mba’s om te zetten? Neem contact op met Marco Holsappel 

Joor Driessen

030-225 56 60
info@abeltalent.nl