Versie 20220316

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht verstrekt. Onder AbelTalent wordt verstaan: ABEL talent B.V.

Onder Overeenkomst wordt verstaan: een tussen opdrachtgever en AbelTalent gesloten overeenkomst van opdracht, die betrekking heeft op detachering, dan wel op de uitvoering van andere werkzaamheden / het verrichten van diensten door AbelTalent.

Onder medewerker wordt verstaan: een personeelslid van AbelTalent.

Onder kandidaat wordt verstaan: elke persoon (of personen) die direct of indirect in contact wordt (worden) gebracht met opdrachtgever door tussenkomst van AbelTalent.

Onder trainee wordt verstaan: elke persoon (of personen) die direct of indirect in contact wordt (worden) gebracht met opdrachtgever door tussenkomst van AbelTalent.

2. Toepasselijkheid

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met AbelTalent gesloten overeenkomsten.

b) Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en AbelTalent, indien de toepasselijkheid van die voorwaarden door zowel AbelTalent als opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en tevens de Algemene Voorwaarden van AbelTalent uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen.

3. Offertes

a) Alle offertes en prijzen van AbelTalent, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn geldig voor een periode van 60 dagen na dagtekening, tenzij de aanbieding anders vermeld en/of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Totstandkoming van een overeenkomst

a) Een overeenkomst tussen AbelTalent en opdrachtgever komt tot stand, doordat AbelTalent de opdracht van opdrachtgever integraal heeft geaccepteerd of AbelTalent met de uitvoering van de opdracht aanvangt. Voorts komt een overeenkomst tussen AbelTalent en opdrachtgever tot stand op het moment dat opdrachtgever een door AbelTalent uitgebrachte offerte integraal heeft aanvaard.

b) De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door AbelTalent in de opdrachtbevestiging of offerte is vermeld.

c) Wijziging van een gesloten overeenkomst kan slechts geschieden en is pas bindend voor AbelTalent, indien de wijziging schriftelijk door AbelTalent is bevestigd c.q. geaccepteerd. AbelTalent heeft het recht om e en wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

5. Looptijd en beëindiging van een overeenkomst

a) De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

b) De overeenkomst kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

c) Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient schriftelijk per aangetekende post te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand ingaande op de 1e van de eerstvolgende maand, tenzij contractueel een andere opzegtermijn is overeengekomen.

d) Indien de looptijd van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van de realisatie van een bepaald project, is opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is wanneer deze gebeurtenis zich zal voordoen of op welke datum het project gerealiseerd is, AbelTalent onmiddellijk doch uiterlijk twee weken voor de einddatum schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

e) Bij gebreke van een (tijdige) opzegging eindigt de overeenkomst, zonder dat opzegging is vereist, van rechtswege op de in de opdrachtbevestiging genoemde (verwachte) einddatum, dan wel, indien van toepassing, na realisatie van het aandeel van AbelTalent in het omschreven project.

f) Het eindigen van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

g) Het in de voormelde artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden.

6. Uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht

a) AbelTalent ondersteunt opdrachtgever door het inzetten van medewerkers bij de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht. Het aantal medewerkers en de duur van de opdracht worden aangegeven in de opdrachtbevestiging. De leiding over en het dagelijkse toezicht op de door de medewerker te verrichten werkzaamheden geschiedt door opdrachtgever.

b) Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een medewerker van AbelTalent een andere functie en/of werkzaamheden te laten vervullen c.q. te laten verrichten, echter niet dan na voorafgaand overleg met en voorafgaande schriftelijke instemming van AbelTalent.

c) AbelTalent heeft de verplichting zich in te spannen om medewerkers in te zetten die beschikken over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht mogen worden verwacht.

d) Opdrachtgever dient aan medewerker(s) van AbelTalent inzage te geven in alle relevante documenten met betrekking tot ARBO, Milieu en veiligheid en verdere gegevens die voor de goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde documenten en gegevens. Opdrachtgever verklaart de werkplek veilig te hebben ingericht conform ARBO.

e) AbelTalent is verplicht medewerkers te instrueren om kennis te nemen van door de opdrachtgever geleverde informatie met betrekking tot de huisregels.

f) Opdrachtgever verklaart bij het sluiten van een detacheringsovereenkomst met AbelTalent deugdelijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder begrepen de aansprakelijkheid indien de medewerker een ongeval overkomt. 

g) Het is opdrachtgever niet toegestaan medewerkers buiten Nederland te werk te stellen of op bijzondere tijden te laten werken zonder daarin uitdrukkelijk AbelTalent te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan AbelTalent in ieder geval opgave te worden gedaan van het verblijf in het buitenland, de plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.

h) Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het AbelTalent toegestaan andere medewerkers in te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.

7. Uitvoering van overige overeenkomsten

a) AbelTalent zal de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

b) AbelTalent acht zich gebonden aan algemeen geldende regels en normen van eer en goede naam.

c) AbelTalent zal zich onthouden van handelingen die het vertrouwen in haar en opdrachtgever kunnen schaden.

8. Geheimhouding

a) AbelTalent is, tenzij AbelTalent een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden. AbelTalent verbindt zich maatregelen te treffen om de geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle bedrijfsgegevens van opdrachtgever en van relaties van opdrachtgever waar (medewerkers van) AbelTalent, uit hoofde van zijn/haar functioneren bij opdrachtgever mee te maken heeft gehad of kennis van heeft genomen tijdens de uitvoering van de opdracht.

b) AbelTalent is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij er schriftelijk toestemming van opdrachtgever is. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval AbelTalent voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang is.

9. Honorarium bij een Overeenkomst van Opdracht

a) Het honorarium van AbelTalent is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

b) De door de medewerker uit te voeren werkzaamheden zullen door opdrachtgever aan AbelTalent worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren of dagen.

c) Het honorarium is gebaseerd op de uurtarieven zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde medewerker. Het tarief is exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld wordt of overeengekomen is.

d) Het honorarium is tevens gebaseerd op de ingevulde tijdverantwoordingsformulieren uit het urenregistratiesysteem.

e) Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door AbelTalent is bevestigd. Tariefswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen en algemene prijscompensatie, eventuele CAO-verplichtingen en wettelijke vastgestelde loon en /of lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en). Opdrachtgever is verplicht AbelTalent tijdig te informeren over CAO wijzigingen die betrekking hebben op de inlenersbeloning.

f) AbelTalent is na goedkeuring door de opdrachtgever gerechtigd naast het tarief voor bestede uren ook andere kosten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in rekening te brengen.

g) Overwerk, door opdrachtgever noodzakelijk geacht, wordt doorberekend volgens een tevoren vastgesteld overuurtarief. Voor andere tijden en dagen gelden de volgende tarieven:

a. van maandag tot en met vrijdag na afloop van normale bedrijfstijden, doch voor 20.00 uur: 125% van uurtarief

b. van maandag tot en met vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur: 150% van uurtarief

c. van maandag tot en met vrijdag van 22.00 uur tot 07.00 uur: 150% van uurtarief

d. zaterdagen: 150% van uurtarief

e. zon- en feestdagen: 200% van uurtarief

10. Honorarium bij overige overeenkomsten

a) Het honorarium van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of (nadien) schriftelijk door partijen is overeengekomen of schriftelijk door AbelTalent is bevestigd.

b) Alle in offertes en/of opdrachtbevestigingen genoemde bedragen of op andere wijze genoemde bedragen waarover door partijen overeenstemming is bereikt, zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting, tenzij er expliciet melding wordt gemaakt van het feit dat het inclusief omzetbelasting is. Indien blijkens de offerte of de overeenkomst het honorarium van AbelTalent gebaseerd is op bepaalde tarieven, wordt de opdrachtgever schriftelijk van wijziging in deze tarieven in kennis gesteld en wordt het verschuldigde honorarium aan de gewijzigde tarieven aangepast, naar gelang werkzaamheden worden verricht na het tijdstip van wijziging.

c) Bij uitstel van de door AbelTalent te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek van de opdrachtgever of om welke andere reden dan ook, zal de opdrachtgever een zodanig gedeelte van het honorarium verschuldigd zijn als met de stand van de werkzaamheden overeenkomt, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die voor AbelTalent voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

d) Indien zich zodanige omstandigheden of feiten voordoen dat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet kan worden gevergd dat uitvoering van de opdracht wordt voortgezet en zulks aan opdrachtgever valt toe te rekenen, heeft AbelTalent recht op betaling van het volledige honorarium, zoals dat tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst was overeengekomen.

e) Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door AbelTalent is bevestigd. Tariefswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen en algemene prijscompensatie, eventuele CAO-verplichtingen en wettelijke vastgestelde loon en /of lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en). Opdrachtgever is verplicht AbelTalent tijdig te informeren over CAO wijzigingen die betrekking hebben op de inlenersbeloning.

11. Facturatie en betaling

a) Het honorarium van AbelTalent wordt per maand, achteraf, in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en AbelTalent in de opdrachtbevestiging hierover afwijkende afspraken gemaakt hebben. Indien het betalen van een voorschot is overeengekomen, dient dit voorschot binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever aan AbelTalent te zijn voldaan. Aan het einde van de opdracht zal verrekening van het voorschot plaatsvinden.

b) Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van AbelTalent. Betaling van het verschuldigde bedrag aan derden geldt niet als een bevrijdende betaling.

c) Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van AbelTalent op opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl AbelTalent tevens aanspraak heeft op vergoeding van een contractuele rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

d) In geval van wanbetaling van de opdrachtgever is AbelTalent bevoegd om de nakoming van alle overeenkomsten op te schorten, totdat volledige betaling van alle opeisbare vorderingen ontvangen is. AbelTalent is tevens bevoegd na wanbetaling of dreigende niet nakoming van enige verplichting van de opdrachtgever, zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten werkzaamheden, welke zekerheid kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of een bankgarantie.

e) AbelTalent heeft tevens het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en bij schriftelijke verklaring te beëindigen indien de opdrachtgever, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft, dan wel indien aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling is verleend, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van AbelTalent niet meer kan worden verlangd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.

f) Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen terzake ingeschakelde derden, alsmede alle kosten die AbelTalent binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend.

AbelTalent heeft de keuze de werkelijk gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, dan wel die kosten te stellen op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

g) Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de op dat moment verschuldigde rente en door AbelTalent gemaakte buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn voldaan.

h) Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij de AbelTalent te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren. Beide partijen streven ernaar binnen 14 dagen na ontvangst van motivatie van opdrachtgever tot een bevredigende oplossing te komen.

i) Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur deels betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op verrekening.

j) Eventuele reiskosten en verblijfkosten betreffende de werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd.

12. Aansprakelijkheid

a) AbelTalent zal zich inspannen om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst – gegeven de omstandigheden – zo goed mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. AbelTalent kan evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor het uitblijven van een verwacht resultaat.

b) Uitsluitend in het geval AbelTalent, of degenen die AbelTalent met de leiding van de uitvoering van een overeenkomst heeft belast, bij de vervulling van haar/hun inspanningsverplichting(en) evident en aantoonbaar fouten heeft/hebben gemaakt en/of grove nalatigheden heeft/hebben begaan, kan sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming zijdens AbelTalent.

c) De totale aansprakelijkheid van AbelTalent in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot maximaal het totale factuurbedrag van de overeenkomst (exclusief btw), zulks met een maximum van € 100.000,00. Indien en voor zover de schade is gedekt door een door AbelTalent gesloten verzekering, is de aansprakelijkheid van AbelTalent beperkt tot maximaal het door de verzekeraar van AbelTalent ter zake het schadeveroorzakende feit uit te keren bedrag. Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van de honorering dat verschuldigd is voor de werkzaamheden van AbelTalent gedurende de laatste zes maanden voorafgaande aan het feit dat tot aansprakelijkheid heeft geleid.

d) AbelTalent is alleen aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde wenst, gemiste besparingen, en vertragingsschade, uitdrukkelijk uit.

e) Opdrachtgever vrijwaart AbelTalent voor aanspraken van derden terzake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. Indien AbelTalent , ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en AbelTalent in dat geval schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft AbelTalent voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

f) Indien AbelTalent in gebreke wordt gesteld, dan dient de ingebrekestelling een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten. Indien de ingebrekestelling daaraan niet voldoet, wordt deze als niet verzonden beschouwd.

g) Enig recht op schadevergoeding voor opdrachtgever ontstaat slechts na schriftelijke melding aan AbelTalent direct na het ontstaan van de schade. Iedere aansprakelijkheid van AbelTalent vervalt, nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is beëindigd, dan wel door tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

h) De in dit artikel vervatte uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring zijn mede bedongen ten behoeve van de ondergeschikten van AbelTalent en van degenen die door AbelTalent voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

13. Bescherming tegen gevaren

a) Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de medewerker in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart opdrachtgever AbelTalent uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende medewerker.

b) Indien AbelTalent, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door de betreffende medewerker aansprakelijk wordt gesteld AbelTalent in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft AbelTalent voor het gehele alsdan voor haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

14. Rechtstreekse arbeidsverhouding

a) Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AbelTalent rechtstreeks, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de medewerker.

b) Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een kandidaat, trainee of medewerker door AbelTalent aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de medewerker.

c) Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan AbelTalent verschuldigde, onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van € 50.000,00 onverminderd het recht van AbelTalent om de daadwerkelijk door haar geleden schade te verhalen. De verbeurde boete strekt niet ter compensatie van geleden schade.

d) Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

15. Intellectueel eigendom

a) Onder voorbehoud van het auteursrecht en van andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van AbelTalent worden de aan de opdrachtgever afgegeven stukken het eigendom van laatstgenoemde, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

b) Opdrachtgever zal de aan haar verstrekte stukken evenwel niet zonder voorafgaande toestemming van AbelTalent overdragen of in handen stellen van derden, verveelvoudigen of anderszins openbaar maken, behoudens voor zover de verwezenlijking van het werk zulks noodzakelijk maakt.

c) De opdrachtgever zal de stukken niet gebruiken voor enig ander werk of voor herhaling van hetzelfde werk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

16. Bijzondere bepalingen

a) AbelTalent vrijwaart opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale premies en/of belastingen met betrekking tot de medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden zoals genoemd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever verplicht zich tijdig relevante informatie aan AbelTalent te verstrekken om hieraan te voldoen.

b) Op verzoek van opdrachtgever zal AbelTalent schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de medewerker van AbelTalent die op grond van de opdrachtbevestiging bij opdrachtgever is ingezet.

c) Voor overname van een medewerker na afloop van de termijn van een externe opdracht/detachering geldt de volgende regeling:

– In tegenstelling tot artikel 14a zal er na 2000 declarabele uren, die door de medewerker of kandidaat bij opdrachtgever is gewerkt, geen overname fee in rekening worden gebracht en is het opdrachtgever toegestaan een arbeidsverhouding of rechtstreekse samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de medewerker.

d) Voor overname van een medewerker na afloop van de termijn van traineeship geldt de volgende regeling:

– In tegenstelling tot artikel 14a zal er na 2 jaar, maar niet eerder dan na 3000 declarabele uren, die door de medewerker of trainee bij opdrachtgever zijn gewerkt, geen overname fee in rekening worden gebracht en is het opdrachtgever toegestaan een arbeidsverhouding of rechtstreekse samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de medewerker.

e) Alle documenten, door opdrachtgever verstrekt aan de medewerker in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van opdrachtgever.

f) De salarisindicatie, welke door AbelTalent in het voorstel is opgenomen, dient overeen te komen met de bij de opdrachtgever geldende of wettelijke beloningsregeling / CAO. Opdrachtgever verplicht zich ertoe dit, indien mogelijk, te verifiëren.

17. Geschillen en toepasselijk recht

a) Op alle met AbelTalent gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen die voortvloeien uit een met AbelTalent gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel – zulks ter keuze van AbelTalent – aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Bekijk de vacatures