Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor ABEL talent B.V. en de direct aan haar gelieerde ondernemingen.

ABEL talent B.V. hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacy gegevens voor haar klanten, websitebezoekers, kandidaten en werknemers. Graag stellen wij jou op de hoogte van de manier waarop ABEL talent B.V. omgaat met de verwerking hiervan. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

ABEL talent B.V., gevestigd aan Kosterijland 70, 3981AJ Bunnik, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende websites behoren tot ABEL talent B.V..:

www.abeltalent.nl

www.sis8020.nl

Daarnaast maakt ABEL talent B.V. gebruik van koppelingen met zoekmachines voor arbeidsbemiddeling.

Contactgegevens:

ABEL talent B.V.
Kosterijland 70
3981AJ Bunnik
www.abeltalent.nl
030-225 56 60

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ABEL talent B.V verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij je inschrijft bij ABEL talent B.V:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV en al hetgeen hierop staat vermeld

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij in dienst komt bij  ABEL talent B.V.:

 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Burgerlijke status
 • Gegevens eventuele partner
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Kopie legitimatie
 • Verzuimregistratie
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ABEL talent B.V verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van de verloning of de facturatie;
 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • ABEL talent B.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en afdracht van te betalen belastingen/premies.

Geautomatiseerde besluitvorming

ABEL talent B.V neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ABEL talent B.V) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ABEL talent B.V bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Als je niet werkzaam bent geweest voor ABEL talent B.V.: De persoonsgegevens zijn tot 2 jaar na het laatste contact beschikbaar. Zowel na één jaar als na twee jaar na het laatste contact ontvang je een bericht met de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven bij ABEL talent B.V.
 • Als je wel werkzaam bent geweest voor ABEL talent B.V.

Wij hebben een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens uit je personeelsdossier te bewaren.

 • Gegevens van de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn bewaren wij 7 jaar na uitdiensttreding (Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht).
 • Je loonbelastingverklaring en kopie legitimatie zullen wij na 5 jaar verwijderen (Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen).
 • Voor de gegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor is vastgesteld, zullen wij 2 jaar na uitdiensttreding verwijderen.

Verwerking persoonsgegevens van opdrachtgevers van ABEL talent B.V.

Onder opdrachtgevers van ABEL talent B.V. verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij een wettelijke verplichting hebben, zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

ABEL talent B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken van je gegevens. ABEL talent B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ABEL talent B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ABEL talent B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar marketing@abeltalent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

ABEL talent B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ABEL talent B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marketing via marketing@abeltalent.nl.