AbelTalent is tot zes keer sneller dan de andere werkwijzen

Geen stress over registratie milieubelastende activiteiten dankzij unieke oplossing van AbelTalent

Eén van de uitdagingen die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt is de verplichting om effecten op de leefomgeving voortaan te specificeren op basis van milieubelastende activiteiten (mba’s). Vooral omgevingsdiensten en gemeenten worstelen met de vraag hoe ze tijdig en kwalitatief goed hun locatiebestanden op orde krijgen door ze aan te vullen met de juiste milieubelastende activiteiten. AbelTalent en softwarebedrijf GlobeScope hebben daarom de krachten gebundeld en de toolset SIS8020 ontwikkeld die overheidsinstellingen ontzorgt op het gebied van hun mba-vraagstuk.

Waar overheidsorganisaties nu de effecten van (bedrijfs)activiteiten op de leefomgeving vaak nog registreren aan de hand van type bedrijf of inrichting, gaat dat veranderen zodra de nieuwe Omgevingswet van kracht is. Vanaf dat moment dienen specifieke milieubelastende activiteiten te worden toegewezen aan iedere bestaande of nieuwe bedrijvigheid binnen de eigen gemeente of regio.

Arbeidsintensieve klus

De opgave voor het omzetten van de inrichtingen naar milieubelastende activiteiten is significant: per regio gaat het al snel over tien- tot twintigduizend locaties. De omvang van dit project in combinatie met de grote hoeveelheid locaties die gemeenten en omgevingsdiensten moeten structureren en beoordelen, maakt de omzetting tot een arbeidsintensieve klus die veel inspanning en doorlooptijd kost. De inschatting is dat een interne medewerker gemiddeld drie tot vier uur per inrichting bezig is met het aanpassen van de gegevens. Ook de kosten zijn dus significant.

Spoed!

Daar komt bij dat er sprake is van een spoedklus: vóór 1 juli 2023 moet alles op orde zijn. De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor het beschermen van natuur, milieu en leefomgeving, maar ook voor het scheppen van een vruchtbaar en verantwoord ondernemersklimaat. Voor het vertrouwen van burger en bedrijfsleven in de overheid is het essentieel dat toezicht en handhaving plaatsvindt op basis van kloppende, wettelijk geborgde informatie. Dit is een zwaarwegend argument om het locatiebestand tijdig op orde te hebben, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.
Ook voor de eigen medewerkers brengt een kloppend locatiebestand belangrijke voordelen: minder fouten en frustraties, efficiënter en prettiger samenwerken met bedrijven en burgers. Als ambtenaar kun je de samenleving sneller en beter van dienst zijn wanneer de locatiebestanden actueel en correct zijn.

Tienduizenden euro’s

Een aanvullende reden voor omgevingsdiensten en gemeenten om de locatiebestanden zo snel en goed mogelijk aan te vullen met milieubelastende activiteiten, is de gewijzigde financieringsparameter voor omgevingsdiensten. Waar voorheen een bepaalde inrichting niet of juist wél onder de omgevingsdienst viel, kan dat onder de nieuwe Omgevingswet veranderen op basis van de toegewezen milieubelastende activiteiten. Wanneer niet alle milieubelastende activiteiten zijn ingevoerd of wanneer deze niet correct zijn toegewezen, bestaat het risico dat de bijdrage aan de omgevingsdienst niet correspondeert met het mandaat. De verschillen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s.

Krappe arbeidsmarkt

Er zijn dus genoeg argumenten om zo snel mogelijk te beginnen met aanvullen van de database met milieubelastende activiteiten. Zowel burgers, bedrijven, natuur & milieu en overheidsmedewerkers hebben er baat bij.   Zo’n snelle uitvoering klinkt dan ook niet meer dan logisch, maar is tegelijkertijd makkelijker gezegd dan gedaan. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hebben lokale en regionale overheden in het algemeen al de grootste moeite om nieuwe medewerkers te werven. Het aanvullen van databases met tienduizenden milieubelastende activiteiten vraagt ook nog eens om specialistische medewerkers die beschikken over de benodigde opleiding, kennis en ervaring om deze klus op de juiste manier te kunnen klaren.

Mogelijke oplossingen

Het tijdig verrijken van de informatie over tienduizenden bedrijven is voor de meeste organisaties dan ook een ingewikkelde puzzel. Een van de mogelijke oplossingen is het ‘on the job’ bijwerken van de bestanden. Dat wil zeggen: na iedere fysieke controle voegen medewerkers de milieubelastende activiteiten handmatig toe aan de betreffende inrichting. Dit is weliswaar een uitermate secure werkwijze, maar ook een tijdrovende en kostbare. Voor de gemiddelde omgevingsdienst geldt dat het op deze manier tien jaar duurt voordat alle milieubelastende activiteiten zijn toegewezen en het locatiebestand op orde is.

Een andere optie is om vergunningverleners en adviseurs op deze ‘data-op-orde-klus’ te zetten. Nadeel hiervan is dat deze vaak ervaren, gespecialiseerde medewerkers op andere plekken dus niet (of beperkt) inzetbaar zijn.

Onze nieuwe oplossing: SIS8020

Helaas is geen van deze oplossingen zowel snel als kosteneffectief en zorgt deze ook nog voor een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Dat kan en moet anders, vinden wij. Samen met onze partner GlobeScope(gespecialiseerd in AI en zelflerende software) bedachten we daarom een oplossing die mens en slimme software op een unieke manier combineert: SIS8020. Door deze bundeling biedt onze oplossing snelheid, kostenefficiency én datakwaliteit.

Zelflerende software + mensenwerk

De kracht van SIS8020 ligt enerzijds in de verregaande automatisering. Ongeveer 80% van het werk wordt gedaan door slimme, zelflerende software. Deze corrigeert zichzelf en gaat dankzij menselijke controles en correcties steeds accurater werken naarmate het proces vordert.

De talenten van AbelTalent nemen de resterende 20% van het werk op zich. Zij zijn speciaal voor deze taak opgeleid en controleren foutgevoelige informatie aan de hand van alternatieve bronnen en menselijke interpretatie. AbelTalent zorgt op deze manier voor de nodige checks & balances en past protocollen en beslisregels toe zoals bepaald in samenspraak met de opdrachtgever. Het is dan ook de opdrachtgever die met SIS8020 vooraf het kwaliteitsniveau van de data bepaalt.

Snelste en beste aanpak

Waar handmatige invoer door medewerkers gemiddeld drie tot vier uur per inrichting kost, reduceren wij dat dankzij SIS8020 tot minimaal 2 inrichtingen per uur. Dat maakt AbelTalent tot zes keer sneller dan de andere werkwijzen. Het mag duidelijk zijn dat onze oplossing de meest kostenefficiënte, en betrouwbare oplossing biedt om uw milieubelastende activiteiten-vraagstuk op te lossen.

Meer weten? Neem contact met ons op:

Marco Holsappel

Marco Holsappel

Strategisch Manager

m.holsappel@abeltalent.nl